Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Condities

 1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 1. Verkoper

Alpaca Oro Vivo heeft haar maatschappelijke zetel te Smeiersberg 35, 9240 Zele en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0632.603.118. Het BTW nummer is BE 0632.603.118.

Telefoonnummer: +32 (0)479 73 17 39

E-mailadres: info@alpaca-orovivo.be

 1. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig op cadeaubonnen.

 1. Levering, Retour en Omruilingen

LEVERING

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket binnen de 2 werkdagen geleverd, binnen andere buurlanden zoals Nederland, Frankrijk of het Groot-Hertogdom Luxemburg is dit twee tot drie werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

RETOUR

De kosten voor een retour naar Alpaca Oro Vivo en de herverzending naar de klant  zijn op kosten van de klant. 

OMRUILING

Verzendkosten naar Alpaca Oro Vivo voor omruilingen dienen door de klant zelf betaald te worden. 

De Koper dient bij retour zenden van een pakket op eigen kosten altijd een tracking code, bewijs van verzending, te kunnen voorleggen op éénvoudige vraag van Alpaca Oro Vivo of bij elk geval van betwisting met betrekking tot de beoogde retourzending. 

 

Terugzenden aan

Alpaca Oro Vivo

Smeiersberg 35

9240 Zele

België

 1. Verlies en schade door verzending

Alpaca Oro Vivo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost. De producten worden op een dusdanige manier verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd via Bpost en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode. 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

 1. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, op traceerbare wijze, anders vervalt elk recht.

De Europese Commissie biedt het ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) aan om geschillen uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Consumenten vinden er alle informatie en kunnen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenregeling, of ADR-entiteit (“Alternatieve
Dispute Resolution”). 

Meer info via http://ec.europa.eu/odr/

 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 1. Verzakingsrecht 

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken moet je de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Alpaca Oro Vivo. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Artikelen in geopende verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Als de verpakking van het item beschadigd is, krijg je 50% van het aankoopbedrag terug. Na ontvangst van het retourpakket, ontvang je het aankoopbedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het artikel niet teruggenomen. Als je in plaats van de terugbetaling een ander product in de plaats wil, moet je de verzendkosten hiervan betalen. Goederen die specifiek voor jou ontworpen zijn, met korting verkocht of op bestelling zijn worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, natuurrampen, brand, pandemie die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 1. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken voor verzending doeleinden. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. U bent altijd vrij om u onmiddellijk uit te schrijven en alle gegevens te verwijderen die we van u hebben verkregen. 

Informatie die bij doorverwijzing naar een betaalplatform worden gebruikt en opgeslagen zijn ook onderworpen aan de nieuwe strenge regels van de GDPR. U kan altijd de door Alpaca Oro Vivo gebruikte Betaalproviders’ privacy regels nakijken (Mollie, etc... ).

We zijn niet verantwoordelijk voor de doorverwijzingen naar andere websites (merken, artikels) en hun privacy regels. 

 1. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.